NazivEtničnost - manjine / zajednice
  
Nadređeni Etničnost
Koncept zbirka
rrep

≈ 30  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10119 | Multikulturne politike i međuetnički odnosi : Kanada / Ružica Čičak -Chand.
10260 | Etniciteti, nacije i granice na Kordunu: primjer bošnjačke nacionalne manjine / Lana Peternel, Filip Škiljan.
10120 | Dimenzije agresivnosti kao psihološka pozadina političkih orijentacija i etnocentrizma : komparacija različitih sociodemografskih skupina u Vojvodini / Zlatko Šram.
10129 | Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa (1991.–2001.) / Dragutin Babić.
10118 | Stigmatizacija Hrvata i Srba u prijeratnome, ratnom i poslijeratnom razdoblju / Dragutin Babić.
10130 | Kulturna događanja u životu nacionalnih manjina – Dani kulture Roma / Dragutin Babić.
10126 | Etničke manjine : elementi definiranja i hijerarhizacija prava na razliku / Jadranka Čačić-Kumpes, Josip Kumpes.
10145 | Dijaspora i Židovi na području Jugoslavije / Jelena Zlatković Winter.
10131 | Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju – implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba / Dragutin Babić.
10143 | Odnos prema Drugome : istraživanje etničkih granica na primjeru Petrinje / Snježana Gregurović.